javastr="" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"对外贸易经济合作部关于审批和管理外国企业在华常驻代表机构...... 2005-6-29" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"关于加强对外贸易中的专利管理的意见 2005-6-29" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"承认及执行外国仲裁裁决公约 2005-6-29" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"外商投资国际货物运输代理企业审批规定 2005-6-29" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"联合国国际货物销售合同公约(中文版) 2005-6-29" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"海关商品估价公约(布鲁塞尔公约)估价原则 2005-6-29" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"对外贸易经营者备案登记办法 2005-6-29" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"商标国际注册马德里协定有关议定书 2005-6-29" javastr=javastr+"
" javastr=javastr+"专利合作条约 2005-6-29" javastr=javastr+"
" document.write(javastr)